Wettelijke informatie

Presentatie van de site

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als L.C.E.N., vestigen wij de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site www.chateaudesyam.fr op de volgende informatie:

Wettelijke informatie:
Eigenaar : SARL M.C.P.
Adres : 225 CHE DE BENAISY 39300 SYAM
Tel: +33 3 84 51 64 14
Met een kapitaal van : 24 391,84 €
SIRET : 42003300300021 - R.C.S. van Lons-le-Saunier
E-mailadres: contact@chateaudesyam.fr

De maker en webmaster van deze website is : Agence Netalys - contact@netalys.fr

De host van de site is: Google Cloud - 8 rue de Londres - 75009 PARIS
https://cloud.google.com

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website www.chateaudesyam.fr is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site www.chateaudesyam.fr zo accuraat mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die deze informatie verstrekken.
Alle informatie op de website www.chateaudesyam.fr wordt ter informatie verstrekt, is niet volledig en kan worden gewijzigd. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt werden gebracht.

Intellectuele eigendom en namaak

De eigenaar van de site is de houder van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software...
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming op het e-mail adres: contact@chateaudesyam.fr.
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hyperlinks en cookies

De site www.chateaudesyam.fr bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites die met toestemming van de eigenaar van de site zijn opgezet. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren en wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.chateaudesyam.fr automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd.

Meer informatie over ons cookiebeleid.

Bescherming van goederen en personen - beheer van persoonsgegevens

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovenvermelde site: www.chateaudesyam.fr

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site www.chateaudesyam.fr, verzamelt de eigenaar van de site persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.chateaudesyam.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij ze invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.chateaudesyam.fr meegedeeld of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rechtzetting, schrapping en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.chateaudesyam.fr per e-mail: contact@chateaudesyam.fr of door toezending van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.chateaudesyam.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van de site www.chateaudesyam.fr aan de eigenaar van de site en zijn rechten zou de overdracht van de voornoemde informatie aan de eventuele koper toelaten, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site www.chateaudesyam.fr.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.